Gebyr tekniske tjenester

Under finner du gebyrene for byggesak - deling:

KAPITTEL 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1
KAPITTEL 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER
 Beskrivelse
1.01Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling etter oppgave fra plan, teknikk og miljø.
1.02Gebyrberegningstidspunkt/avregning
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt utkast, planforslag, fullstendig søknad, tilleggssøknad, melding og rekvisisjon foreligger
1.03Dispensasjon
I særlige tilfeller kan hovedutvalget for miljø og teknikk (HMT) dispensere fra bestemmelsene i regulativet.
1.04Gebyr for ansvarsrett
Sentral godkjenning er inkludert i gebyr for byggesaksbehandlingen i kapitlene 2 og 3.
KAPITTEL 2 FORSLAG TIL REGULERINGSPLANER Alle prisene er inkl. mva.
KAPITTEL 2 FORSLAG TIL REGULERINGSPLANER
 BeskrivelseGebyr i kr.
2.01Gebyrer beregnes for tjenester kommunen utfører som følge av plan- og bygningslovens bestemmelser (jfr. plan - og bygningslovens § 33-1). Gebyrsatsene betinges av at planene leveres på digital form etter gjeldende SOSI-standard.
2.02Behandling av forespørsel om endring eller ny reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-8 i planutvalget14350
2.03Annonseutgifter ved varsel om regulering dekkes av forslagstiller.
2.04Videre eller selvstendig behandling frem til 1.gangs behandling i planutvalget96000
2.05Analoge planer tillegges et gebyr pr. plan i tillegg til ordinært gebyr35850
2.06For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-14 som krever ny varsling og ny fullstendig høring, betales samme gebyr som for ny reguleringsplan
2.07Endringer som utløser begrenset høring35850
2.08Små endringer som kan utføres administrativt7250
2.09Forkastede planer etter 1.gangs behandling i planutvalget som kreves fremmet for kommunestyret belastes med nytt behandlingsgebyr35850
KAPITTEL 3 BYGGESAKER - SØKNADSPLIKTIGE TILTAK
KAPITTEL 3 BYGGESAKER - SØKNADSPLIKTIGE TILTAK
3.01 A Bolig og B FritidsboligGebyr i kr.
3.01 Søknad om tiltak Pbl. § 20-3 for tiltak som krever ansvarsrett etter kap. 22 og 23
A: Bolig
Enebolig uten sekundærleilighet19250
Enebolig med sekundærleilighet/tomannsbolig22250
Rekkehus/blokkbebyggelse/flerleilighetshus (pr. boenhet)17700
Anneks, tilbygg/påbygg til eksistrende boligbygg og lignende8000
B: Fritidsbygg
Fritidsbolig19250
Anneks, tilbygg/påbygg til fritidsbygg og lignende8000
3.01 C Andre bygg enn bolighus
3.01 C Andre bygg enn bolighus
Fra m² BYAtil m² BYAFast beløpGebyr kr/m²Merknad
050019250Fast beløp for inntil 500 m² BYA
5012 500945045Fast beløp + areal * kr/m²
2 5015 000945039Fast beløp + areal * kr/m²
5 0017 500945034Fast beløp + areal * kr/m²
7 50110 000945029Fast beløp + areal * kr/m²
10 00112 500945024Fast beløp + areal * kr/m²
12 50015 000945020Fast beløp + areal * kr/m²
Over15 000945016Fast beløp + areal * kr/m²
Gunstigste sats legges til grunn ved fastsettelse av gebyr.
3.01 D Andre søknadspliktige konstruksjoner og anlegg etter §20-1 med krav til ansvarsrett etter kap. 22 og 23:
3.01 D Andre søknadspliktige konstruksjoner og anlegg etter §20-1 med krav til ansvarsrett etter kap. 22 og 23:
Pkt.BeskrivelseGebyr i kr.
Pkt bVesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt i pkt a6000
Pkt cFasadeendring3900
Pkt dBruksendring av eiendom6000
Pkt eRiving av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Behandling og godkjenning av plan for rivningsavfall er inkludert.4450
Pkt fOppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner3900
Pkt gOppdeling, sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig6000
Pkt hOppføring av innhegning imot veg3900
Pkt iFrittstående skilt-/reklameinnretninger m.m. Gebyret er uavhengig av om skiltet er belyst eller ikke.2250
Pkt jMidlertidig plassering av bygninger, konstruksjoner eller anlegg.6000
Pkt a, k og lVesentlige terrenginngrep, anlegg av vei, parkeringsplass eller landingsplass, samt større og vesentlige konstruksjoner eller anlegg.3900
3.01 E Pkt m:Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste mer enn 10 år, eller arealoverføring jfr lov om eiendomsregistrering
3.01 E Pkt m:Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste mer enn 10 år, eller arealoverføring jfr lov om eiendomsregistrering
BeskrivelseGebyr i kr.
Boligeiendommer i uregulert strøk/ Fritidseiendommer19250
Boligtomt i regulert strøk6450
Øvrige delingssøknader (tilleggstomter, grensearrondering mv.)6450
Ved enkle grensejusteringer utstedes det ikke gebyr ved vedtak etter Pbl bestemmelser.
3.02 Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett Pbl §20-4
3.02 Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett Pbl § 20-4Pris
Søknadspliktige tiltak pkt a og b6000
Mindre tiltak etter pkt c og d3900
3.03 Øvrig behandling etter Pbl kap 20.
3.03 Øvrig behandling etter Pbl. kap 20Gebyr i kr.
Nye brygger16000
Endring bestående brygger12800
Søknad om sanitærabonnement (se merknad for unntak)3900
Søknadspliktige ildsteder (rehabilitering av skorstein er unntatt)2250
Endringssøknad som medfører nytt vedtak6000
Sakkyndig bistand på tiltakshavers regning850/time
Oppgitte tiltak er ikke uttømmende – minimumsgebyr. Inkluderer søknadspliktige tiltak som til vanlig faller inn under pbl §20-3.3900
Merknad: Der kommunen gjør rehabiliteringstiltak på eksisterende avløpsnett som medfører at kommunen kan gi pålegg om separering av avløpsledning (stikkledning) og utkobling av eksisterende slamavskiller på privat eiendom, skal det ikke betales saksbehandlingsgebyr.
KAPITTEL 4 DISPENSASJON
KAPITTEL 4 DISPENSASJON
TypeGebyr i kr.
For dispensasjon ihht Pbl. § 19-1 betales gebyr pr. dispensasjon8800
For dispensasjon ihht Pbl. § 19-1 der andre myndigheter må høres betales gebyr pr. dispensasjon12550
Ved saker som krever dispensasjon skal dispensasjonsspørsmålet avklares før evt. saksbehandling av selve tiltaket. Dersom dispensasjon gis vil det tilkomme saksbehandlingsgebyr for den aktuelle sakstypen i tillegg til dispensasjonsgebyret.
KAPITTEL 5 ULOVLIGHETSOPPFØLGING Jfr Pbl kap 25 og kap 32 For tiltak som er igangsatt: - uten tillatelse til tiltak - som er i strid med Plan- og bygningslovens bestemmelser - som er i strid med godkjent tillatelse til tiltak skal det betales gebyr av hjemmelshaveren - eller den som har igangsatt de ikke godkjente arbeidene. Gebyrets størrelse fastsettes etter den tid oppfølgingen medfører.
KAPITTEL 5 ULOVLIGHETSOPPFØLGING
BeskrivelseGebyr i kr.
Kommunens timesats er i hht pkt 3.03850/time
Minste gebyr6000
Overtredelsesgebyr ilegges etter behandling av overtredelsessak i Hovedutvalg for miljø og teknikk (HMT) etter satsene i Byggesaksforskriftens §16.
KAPITTEL 7 SAKSBEHANDLING AV AVLØPSANLEGG OG RENSEANLEGG Jfr forurensningslovens §52a
KAPITTEL 7 SAKSBEHANDLING AV AVLØPSANLEGG OG RENSEANLEGG
BeskrivelseGebyr i kr.
07.01 Utslippstillatelse
A: Inntil 10 pe5300
B: 11 – 50 pe7000
C: 51 – 100 pe10600
D: 101 – 500 pe14100
E: 501 – 1000 pe17600
07.02. Utbedring, utvidelse og tilknytning
Søknad om
- utslippstillatelse etter pålegg om utbedring3400
- utvidelse av utslippstillatelse på eksisterende anlegg3400
- utslippstillatelse ved tilknytning til eksisterende anlegg3400
Sist endret 25.01.2016

Se også

Login for redigering