Gebyr oppmåling

Kapittel 8 Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider etter Matrikkellovens §§30 og 32, (Lov 2005-06-17 nr 101)

Det skal betales gebyr for alle rekvirerte oppmålingsarbeider.
Rekvirenten er ansvarlig for gebyrinnbetaling.

1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn , areal i m²Gebyr i kr.
0,0 - 500,019300
500,0 - 2000,022500
osv. med tillegg pr. påbegynt da under 5 da.3100
osv. med tillegg pr. påbegynt da under 10 da.1450
osv. med tillegg pr. påbegynt da under 15 da.1200
osv. med tillegg pr. påbegynt da under 20 da.950
osv. med tillegg pr. påbegynt da under 25 da.750
osv. med tillegg pr. påbegynt da 500
Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig betales 90 % av satsene for den 6. t.o.m. den 10. enhet. Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig betales 80 % av satsene f.o.m. den 11. eiendomsenhet.
1.2 Matrikulering av eksistrende umatrikulert grunn
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Ved krav om oppmåling av eindomsgrenser benyttes gebyrsatsers og arealgrenser for pkt. 1.1
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjonGebyr i kr.
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon19300
Ved oppmåling av flere tilgrensende utearealer samtidig reduseres gebyret etter prinsipper omtalt under pkt. 1.1.
1.4 Oppretting av anleggseiendom
1.4 Oppretting av anleggseiendom, volum i m³Gebyr i kr.
0,0 - 2000,031450
osv. med tillegg pr. påbegynt 1000 m³ 7300
Gebyret beregnes på grunnlag av oppmålt volum
2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretningGebyr i kr.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning4450
Setter loven krav til oppmålingsforretning benyttes gebyret kun ved rekvirentens skriftlig begjæring av matrikkelføring uten at oppmålingsforretningen er fullført. Gebyr for fullført oppmålingsforretning etter pkt. 1.1, 1.2, 1.3 eller 1.4 kommer i tillegg.
3.1 Grensejusetering grunneiendom og festegrunn
3.1 Grensejustering grunneiendom og festegrunnGebyr i kr.
Gebyr pr. eiendom som avstår grunn6450
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
3.2 Grensejustering av anleggseiendom
3.2 Grensejustering av anleggseiendomGebyr i kr.
Gebyret er fastsatt til10900
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men maksimale grensen settes til 1000 m³.
4.1 Arealoverføring grunneiendom og festegrunn
4.1 Arealoverføring av grunneiendom og festegrunnGebyr i kr.
For areal inntil 500 m²12900
For areal over 500 m² brukes gebyrsatsene i pkt. 1.1
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
4.2 Arealoverføring anleggseiendom
4.2 Arealoverføring av anleggseiendomGebyr i kr.
For volum inntil 500 m³21800
For volum over 500 m³32150
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et ammenhengende volum.
5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen er koordinatbestemt ved en
5 Klarlegging av eksist. grense der den er koordinatbestemtGebyr i kr.
For inntil 2 grensepunkt4500
For overskytende grensepunkt, pr. punkt1950
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning / eller klarlegging av rettigheter
6 Klarlegging av eksist. grense der den ikke er koordinatbestemtGebyr i kr.
Punktet gjelder også for klarlegging av rettigheter
For inntil 2 grensepunkt10900
For overskytende grensepunkt1950
Dersom hele eiendommen skal klarlegges brukes gebyrsatser og arealgrenser som for pkt. 1.1. Gebyr for kun klarlegging av rettigheterfaktureres etter medgått tid.
11. Utstedelse av matrikkelbrev
11 Utstedelse av matrikkelbrevGebyr i kr.
For matrikkelbrev inntil 10 sider210
For matrikkelbrev over 10 sider420
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
12. Andre kart- og oppmålingsarbeider
12 Andre kart- og oppmålingsarbeiderSats i kr.
For et målelag i marken betales pr. time1950
For en ingeniør pr. time1100/time
Minstebeløpet er3450
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk.
Sist endret 25.01.2016

Se også

Priser/gebyrer (1)
Login for redigering