Hjemmehjelp

Hjemmehjelp (Praktisk bistand)
Tiltak for personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie de daglige gjøremål.
Eksempelvis:

  • Gulvvask, støvsuging og støvtørring.
  • Kles vask (maskinvask)
  • Tilrettelegging av måltider ( tilberedning av brødmat og oppvarming av middag.)
  • Handling i de tilfeller der det ikke finnes andre alternativer.

Det ytes ikke hjelp til hovedrengjøring, opprydding etc - kun vedlikehold av "normal" husrengjøring og bare i rom som til daglig benyttes av brukeren. Vi tilrettelegger / gjør ikke i stand til gjester av brukeren. Vi rydder / vasker heller ikke etter gjester.

I noen tilfeller kan det hende søker må foreta «hovedrengjøring» før hjemmehjelpstjenesten kan tilby sine tjenester.

Hvem kan få tjenesten
Personer med særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Tjenester gis etter hovedmålsettingen "hjelp til selvhjelp", og skal på den måten gjøre det mulig å bo hjemme i egen bolig lengst mulig.
Ved all tjenestetildeling blir det foretatt en registrering av søkerens funksjonsnivå (IPLOS-Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

Hvordan få tjenesten
Søknadsskjema sendes til Virksomhet hjemmetjenester, Tjøme kommune, Rødsgata 36, 3145 Tjøme.

Hva kan du forvente av oss
At tjenesteyterne kommer til ditt hjem og møter deg med respekt og ivaretakelse av deg, som selvstendig individ, og tjenesten gis i tråd med det vedtak som foreligger.
Hjemmehjelp gis bare på dagtid, på hverdager.

Hva kan vi forvente av deg
At du bidrar med din funksjonsevne så langt det er mulig, og at du gir beskjed om du ikke er tilstede på tider du vanligvis får hjelp på. Vi forventer også at du kan stille nødvendig utstyr til disposisjon som en god støvsuger, gulvkost, bøtte, kluter og rengjøringsmidler. Dersom du har husdyr, sette vi pris på at de oppholder seg ute eller på et annet rom enn de vi skal rengjøre. Vi ber også om forståelse for at det ikke røykes i de rommene vi gjør rent i,under rengjøringen.

Pris for tjenesten
Det vises til Tjøme kommunes satser for egenbetaling.

Lov og regelverk
Sosialtjenestelovens § 4.2, jfr. § 4.3.

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende, men senest 3 uker etter mottatt søknad.

Søknadsbehandling
Når søknaden om hjemmehjelpstjenester er mottatt, blir det foretatt et vurderingsbesøk hjemme hos brukeren. Hjelpen blir tilpasset den enkelte bruker ut fra søkers funksjonsnivå og faglige vurderinger. Det aktuelle tjenesteinnholdet vurderes i samråd med den enkelte bruker ved vurderingsbesøket.
Saksbehandlingen skal i utgangspunktet ikke ta mer enn 3 uker fra hjemmebesøk til søkeren har fått vedtaket.

Søknadsskjema
Søknadsskjema som fylles ut inneholder informert samtykke, som gir tjenesten rett til å innhente opplysninger fra fastlege eller andre, samt i forhold til registrering av IPLOS-data (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

Klagemulighet
Vedtak om hjemmehjelp fattes administrativt av virksomhetsleder i hjemmetjenesten. Klage på vedtaket behandles av ny saksbehandler igjen. Dersom vedtaket ikke endres, vil klagen bli oversendt fylkesmannen i Vestfold, jfr. Sosialtjenestelovens § 8-6.

Kontakt oss
Virksomhetsleder Line Kongshaug på tlf. 33 06 79 25 eller på lko@tjome.kommune.no

Sist endret 31.03.2012

Se også

Login for redigering