Søknadsfrister for lag og foreninger

Oversikt over søknadsfrister for lag og foreninger når det gjelder tilskudd, leie av lokaler, spillemidler osv. Legg merke til at 1.april og 15.oktober er viktige datoer for foreningslivet på Tjøme.


1. april

Kommunale tilskudd til frivillige lag og foreninger

  • Søknad om kommunalt tilskudd til frivillige lag og foreninger 2016. Tjøme kommune vil i behandlingen av søknadene vektlegge nyskapende kunst, kultur og idrettsprosjekter, der barn- og unge er sentrale deltagere. Søknadsskjema (PDF, 497 kB)

Leie av kommunale lokaler

  • Lokalleie for perioden september til mai. Idrettshallen, samfunnshuset og skolelokaler. Utleien omfatter 15 uker på høsten og 22 uker på våren. Søknad sendes til Tjøme kommune.(post@tjome.kommune.no) Utleie utover dette må avtales med kommunens bygg- og eiendomsavdeling v/Ulf Carlsen.

 

15. oktober 

Spillemidler     

  • Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, ordinære nærmiljøanlegg og lokale kulturbygg 2016. Søknad om tilskudd til idrettsanlegg fremmes elektronisk på hjemmesiden til idrettsanlegget.  

Hvordan søke om spillemidler? Hva kan det søkes om tilskudd til? Hvor mye kan det søkes om? Dette kan du lese mer om her.

Søknad om tilskudd til idrettsanlegg fremmes elektronisk på siden www.idrettsanlegg.no.

Det er særlig viktig å merke seg:
Planene for idrettsanlegg må på forhånd være godkjent av kommunen, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg, Disse må sendes inn til departementet for forhåndsgodkjenning (se Planlegging og bygging av idrettsanlegg).
 

  • Tjøme kommune har fastsatt frist for søknad om spillemidler til anlegg til 15.oktober.
    Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar hvert år. Før søknadene oversendes fylkeskommunen, må de være i formell orden.
  • Det er departementet som fastsetter rammen for de beløp fylkeskommunene får til fordeling det enkelte år. Departementet skal meddele fylkeskommunene om beløpets størrelse innen 1. mai. Det er fylkeskommunen som fordeler de tildelte beløp og underretter søkere om resultatet innen 1. juli.deler ut to årlige kulturstipend. I tillegg fordeler fylkeskommunen utviklingsmidler til kulturformål og spillemidler til kulturbygg, samt gir tilskudd til innvandrerorganisasjoner og tiltak for innvandrere. Les mer her.

 

15. oktober

Rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv.   

 

21.november

OFFENTLIGE LEGATER I TJØME KOMMUNE

FELLESLEGAT I

Avkastningen deles ut til aldersboliger, veldedige og samfunnsnyttige formål i Tjøme kommune.  Mandatet tolkes/praktiseres av Tjøme legatstyre til å gjelde verdige trengende bosatt i Tjøme kommune. Ligningsopplysninger blir innhentet.

FELLESLEGAT II

Avkastningen deles ut til beste for ungdom under utdannelse og til allmennyttige formål (kun søkere fra Tjøme kommer i betraktning).  Mandatet tolkes/praktiseres av Tjøme legatstyre til å gjelde studenter på høyskole/universitetsnivå

fra Tjøme kommune.  Dokumentasjon på studieplass må vedlegges.  Det må opplyses om studiets totale lengde og hvor langt man har kommet i studiet.

H.R. OLSENS OG HUSTRUS LEGAT

Avkastningen deles ut til formål av sosial og kulturell karakter som tilgodeser en større krets av personer innen Tjøme kommune.  Mandatet tolkes/praktiseres av Tjøme legatstyre til å gjelde organisasjoner, foreninger, prosjekter etc som har en positiv betydning i Tjøme kommune. Søknaden må beskrive og dokumentere formålet, organisasjonen og ansvarlige kontaktpersoner.

MARITH BRÆNDS STIFTELSE

Avkastningen deles ut for å tilgodese ungdom i Tjøme – fortrinnsvis fra Hvasser – som vil ta undervisning/utdannelse i seriøs sang og musikk. 

Søknaden må være mottatt senest 21. november 2016 for å bli vurdert.

Søknaden må angi personalia (navn, adr, fødselsnr), bankkonto, begrunnelse og aktuelt legat det søkes midler fra.  Ved evt utdannelse må oversikt over antall studieår totalt og antall gjennomførte studieår dokumenteres. 

Søknad om midler fra ovennevnte legater sendes til:

Tjøme legatstyre, c/o Tjøme kommune økonomisjef, 3145 Tjøme

Eller på epost med nødvendige vedlegg til post@tjome.kommune.no

Søknader blir ikke returnert, og avslagsbrev sendes ikke.
Tildelte midler vil bli utbetalt i midten av desember.

 

Løpende
Oppdatering av styret/kontaktpersoner i foreningen. Etter årsmøte, skal alle endringer på leder, kasserer og kontaktpersoner meldes inn til oss. Vi trenger navn, telefon, adresse og helst epost. Fyll ut skjema - informasjonen blir lagt ut på vår nettside.

Sist endret 27.02.2017

Se også

Login for redigering