Gravplass

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass på en kirkegård eller gravlund i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass. 


Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene. Fylkesmannen kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig kirkegård. Hvis gravstedet vil ha en spesielt offentlig interesse, kan Fylkesmannen gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne. 

Sist endret 19.04.2012

Se også

Tjeneste (1)
Login for redigering