Forebyggende barn og unge

Forebyggende innsats for barn og unge

Forebygging hva er det?

Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Dette handler både om informasjons- og holdningsarbeid, samt konkret arbeid for å skape gode, trygge lokalsamfunn.

Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig og tenker og handler langsiktig. Godt forebyggende arbeid fokuserer ikke først og fremst på symptomer, men er generelt orientert med sikte på å fremme sunne barn og unge som håndterer framtidige utfordringer og risikoer.

Forebyggende innsats er forankret i lov og regelverk

Et godt oppvekstmiljø skapes gjennom et tett samspill mellom offentlige aktører, nærmiljø og positive krefter i lokalsamfunnet. Å legge til rette for at barn og unge får en god oppvekst er et samfunnsansvar som deles av mange. Gode forhold for å samarbeide er avgjørende for å lykkes.

FNs konvensjon om barnets rettigheter fremhever at barnet beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som angår barn.

Kommunen har et ansvar for at barn og unge får gode oppvekstsvilkår og for å forebygge psykiske og sosiale problemer.

SLT- Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet, i stede for å reparere i ettertid. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for der etter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemene.

En gjennomtenkt forebyggende innsats sparer mennesker og lokalsamfunnet for store tap, og gir positive ringvirkninger langt utover de barna og ungdommene som er mest sårbare.

Det er mange som hver dag legger ned en stor innsats for å gi barn og unge bedre oppvekstsvilkår i Tjøme kommune. SLT handler om å gjøre denne innsatsen mer effektiv, ved å samordne de gode kreftene i kommunen. Koordinatoren sikrer at alle som driver med forebyggende arbeid for barn mellom 0 – 18 år, møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak.

Det er etablert en felles styringsgruppe hvor Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg samarbeider og møtes regelmessig. Ledelsen av kommunene ved ordførere, kommune leder/direktører for oppvekst, politiets ledelse og SLT-koordinatorer angir klare mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging i kommunene, og innlemmer disse målene i planverk.

Det er også etablert en SLT-koordineringsgruppe på virksomhets-/enhets-/leder/mellomledernivå. Gruppen avdekker problemer og utfordringer, og setter inn ressurser og målrettet innsats – i tråd med rammene fra styringsgruppen. Gruppen består av Barnevernet, PPT, rektorer og sosiallærere fra barne- og ungdomsskolen, folkehelsekoordinator, diakonen, leder av frivilligsentral, leder av kultur, styrere fra kommunal barnehage, leder av tjenester for rus og psykiatri boliger, psykiatrisk sykepleier, helsesøster og gruppen ledes av SLT-koordinator.

Tjøme kommune har opprettet en SLT-koordinatorstilling i 40 % fra og med 01.08. 14

Veiledere – informasjon til foresatte og andre omsorgspersoner

Tjøme kommune ved SLT-koordinator har laget to veiledere med hensikt å sette fokus på tenåringstid og foreldrerolle med fokus på rusforebygging. Den ene veilederen er om ungdom og alkohol. En veileder om tenåringstid og foreldrerollen. På godt og vondt er ungdomstiden en brytningstid som utfordrer og stiller krav til foreldre og barn. Hovedfokuset er rettet mot alkohol fordi det er det vanligste rusmiddelet i Norge, og derfor et rusmiddel «alle» vil komme i kontakt med. De fleste er også påvirket av alkohol første gang de prøver et narkotisk stoff.

Den andre veilederen er en informasjon til foreldre – ta rusmidler på alvor. Hvor hensikten er å gi et hjelpemiddel til foresatte og andre omsorgspersoner som har en bekymring.

Veileder: Ungdom og alkohol (PDF, 482 kB)

Veileder: Ta rusmidler på alvor (PDF, 145 kB)

 

Referat 31.08.15 styringsgruppe (PDF, 228 kB)

Sist endret 07.02.2017

Se også

Artikkel (1)
Artikkel (1)
Login for redigering