Feierseksjonen

Feieren er din fagmann på skorstein og ildsted, kontakt oss vedrørende råd og veiledning.  

Seksjonsleder.: Jan Espeseth

Direkte telefonnr.: 97 55 01 71
E-post                     : jan.espeseth@vibr.no

Feie- og tilsynstjenesten moderniseres
Den viktigste grunnen er at vi ønsker å sikre deg bedre mot brann.

Med den nye Forskriften om feiing og tilsyn med fyringsanlegg vil vi gi et bedre tilbud til våre innbyggere.
 
Feierens arbeidsoppgaver er blitt betydelig endret, da oppgavene nå er delt mellom tradisjonell feiing av skorstein etter behov og tilsyn med fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.

Økt tilsyn av brannsikkerheten i boliger bidrar til å redusere branntilløp og branner i hjemmet - det er i boliger de fleste branner oppstår.

Feiing av skorsteiner.
Feiing av skorsteiner vil heretter bli utført etter behov basert på tidligere erfaringer og fyringsmønster som feiervesenet registrerer. Feiing av skorstein vil uansett bli utført minst hvert 4. år.

Tilsyn av skorstein - / ildsted.
Hensikten med tilsyn av brannsikkerheten i bolig er å sette inn ressursene der de har effekt, og hvor en får størst besparelse av liv og eiendommer/verdier.

Feilmontering og feil bruk av skorstein og ildsted er ofte årsak til brann i boliger. Ved tilsyn må fyringsanlegget være lett tilgjengelig og innrettes slik at det kan kontrolleres på en tilfredsstillende måte.
 
Eiers ansvar.
I medhold av Lov om brannvern med tilhørende forskrifter er det eier/brukers ansvar at fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt. Eier/bruker skal sørge for at det er tilfredsstillende adkomst opptil og på tak samt loft.

Feiervesenets oppgaver.
Feiervesenet skal utføre feiing av skorstein og kanal etter behov. Feiervesenet skal føre tilsyn med atfyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade. Feiervesenet skal underrette eier/bruker skriftlig om gjennomføring av feiing og tilsyn samt påpeke eventuelle feil/mangler som oppdages.  
 
 
Gi beskjed til feiervesenet.
Informer feiervesenet ved installasjon av skorstein og ildsted, for at vår feiing og tilsyn skal bli riktig.

Montering av skorstein og ildsted.
Montering eller større endringer av skorstein må ikke finne sted før søknad foreligger bygningsmyndigheten i din kommune og byggetillatelse er gitt.

Montering av ildsted unntas fra melding og søknadsplikt dersom man har en kvalifisert kontroll. Med kvalifisert kontroll menes et foretak eller person som innehar relevant sentralt eller lokal godkjenning.

Sist endret 23.03.2012

Se også

Hovedside (1)
Login for redigering