SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). Tilskudd kan brukes til tiltak innenfor kulturlandskap i jordbruket og tiltak for å redusere forurensning fra jordbruket. Tilskudd gis tiltak som går utover det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift.

Formålet er å ivareta natur-og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensingen fra jordbruket. Det kan også søkes om midler til drenering av tidligere grøftede arealer. Det er satt av midler over jordbruksavtalen til ordningen.

Hvem kan søke om SMIL-tilskudd:

 • Foretak eller eiere som driver, og/eller eier en landbrukseiendom.
 • Foretak som er registrert i enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak.
 • Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune, med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.
 • Kommunen kan være behjelpelig med utforming av søknaden, og orientere om ordningen. Det kan gis inntil 100 % tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, og inntil 70 % tilskudd til tiltak innen kulturlandskap og forurensning.

Søknad

 • Søknad sendes til kommunen, sammen med kart og andre nødvendige vedlegg.
 • Aktuelle vedlegg kan være: Miljøplan trinn 2, og kostnadsoverslag.
  For kulturminner: Skjøtselsplan godkjent av Vestfold Fylkeskommune.
 • For drenering: Grøfteplan med kart og miljøplan trinn 2
 • Skriftlig tillatelse fra grunneier for tiltak på andres eiendom.

 • Innvilget tilskudd utbetales etter skriftelig anmodning fra tilskuddsmottaker etter hvert som tiltakene er utført. Det holdes igjen 25 % til prosjektet er ferdig og godkjent sluttregnskap er levert.

 • Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold

Spesielt for min kommune:
Fylkesmannen i Vestfold tildeler hvert år midler til "Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket." Midlene tildeles til kommunene etter skjønn, historisk forbruk og kommunens tiltaksstrategi. Tønsberg kommune har utarbeidet en tiltaksstrategi for tidsrommet 2013 til 2016.

Kontakt oss:
postmottak@tonsberg.kommune.no
Postadresse: Tønsberg Kommune, KUT landbruk, P.B. 2410, 3104 Tønsberg.
Telefon: 33 34 86 00 / 33 34 86 41 / 33 34 86 44 / 33 34 86 43
Besøksadresse: Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsensalle 1.
Kontaktperson: Anne Hekland, John Ramberg eller Christer Kornstad

Sist endret 10.11.2013

Se også

Login for redigering