Sammenføying

Flere eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelsinnehaver, kan kreves sammenføyd til en eiendom, jfr. matrikkelloven §18. Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre.

HVEM KAN SØKE
Sammenføying kan kreves av den som har grunnbokshjemmel ved at hjemmelshaver(ne) undertegner på sammenføyingsskjemaet "Krav om sammenføying (PDF, 103 kB)".

Kommunen kontrollerer at vilkårene for sammenføying er til stede, og kravet videresendes til tinglysing. Finner tinglysingsmyndigheten at vilkårene foran er oppfylt, anmerkes sammenføyingen i grunnboka. Rekvirenten og kommunen underrettes om utfallet. Panthavere som fra før av ikke er gjort kjent med saken, skal underrettes om sammenføyingen og den nye eiendommens betegnelse.

På samme måte kan flere festeretter sammenføyes dersom de ligger på samme grunneiendom. Sammenføying av festerettigheter kan kreves av hjemmelshaver eller fester, som sender kopi av kravet til andre hjemmelshavere som gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Alternativt kan både fester og hjemmelshaver undertegne sammenføyingskravet. Sammenføying av festerettigheter kan bare skje dersom festekontraktene for grunnstykkene er likelydende og festerettighetene ligger på samme eiendom.

For sammenføyning av eierseksjoner vises til info om seksjonering og reseksjonering.

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver kan kreves sammenføyd. Den sammenføyde eiendommen bør som hovedregel ha et sammenhengende areal.

Målgruppe
Hjemmelshavere med flere eiendommer i samme kommune

Kriterier
Sammenføying kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Ved sammenføying utvides panterett til hele den sammenføyde eiendom eller festerett.

Spørsmål kan rettes til virksomhet Miljø og teknikk tlf. 33 06 78 00.

Sist endret 09.10.2012

Se også

Hovedside (1)
Priser/gebyrer (1)
Login for redigering