Oppmålingsforretning

For å kunne

 • fradele ny grunneiendom 
 • opprette ny festegrunn for mer enn 10 år
 • registrere en grunneiendom eller festegrunn (men se også kap. 27 i forskriften)
 • sette ut og påvise eksisterende grenser (men se også kap. 21 i forskriften)

må det gjennomføres en oppmålingsforretning. Dette betyr at grunneiendom eller festegrunn blir nøyaktig merket, målt og kartfestet. Kommunen er oppmålingsmyndighet og har ansvaret for å avholde oppmålingsforretning. 

Oppmålingsforretningens bestyrer går opp grensene i marken sammen med de berørte partene. Bestyreren kan gjøre mindre justeringer av eksisterende grense hvis partene ønsker dette. Er det tvil om hvor eksisterende grense faktisk går, er det mulig å la bestyreren avgjøre dette som voldgiftsdommer. Det skal føres protokoll fra oppmålingen og utferdiges et matrikkelbrev som inneholder grensepunktene og et kart.

Oppmålingsforretning kan kreves av:

 • Den som har grunnbokhjemmel til eiendommen ("eier") 
 • Kommunen, fylkeskommunen og staten 
 • Personer som har festet grunn for mer enn 10 år

Kriterier

 • Dersom en grunneiendom skal deles 
 • Dersom del av grunneiendom skal festes for mer enn 10 år
 • Dersom eksisterende grunneiendom eller festegrunn skal registreres

Når grunneiendom deles, inngår som oftest oppmålingsforretning som del av prosessen.

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet. Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende Statens kartverk.

Kommunen kan i enkelttilfeller velge å leie inn for eksempel et landmålerfirma. Det er likevel kommunen som står ansvarlig for at en oppmålingsforretning utføres på korrekt måte. Det skal ikke medføre økte kostnader for deg om kommunen leier inn slik bistand.

Beslektede tjenester GeoData

Om søknadsprosessen
Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Rekvisisjonen skal blant annet opplyse om

 • hva som rekvireres (deling, klarlegging av eksisterende grenser mm.)
 • beskrivelse av grensene 
 • eier- og festeforhold 
 • naboeiendommer

Søknadsbehandling
Den som bestyrer en oppmålingsforretning skal meddele tid og sted for forretningen med minst to ukers varsel med mindre annet er avtalt med samtlige parter. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til eller godtgjør å eie tilstøtende grunn. Kortere varsel kan på forhånd godtas av dem som skal innkalles.

Klagemulighet
Oppmålingsforretning kan påklages til Fylkesmannen av hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for. Det kan klages over avvisning av en rekvisisjon på oppmålingsforretning eller på selve utførelsen av oppmålingsforretningen med påfølgende matrikkelbrev. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Klagen sendes til kommunen som også kan gi veiledning.

Sist endret 18.03.2013

Se også

Hovedside (1)
Priser/gebyrer (1)
Login for redigering