Eierseksjonering/reseksjonering

Eierseksjonering er en måte å dele opp eierinteressene i en eiendom på når vanlig tomtedeling er praktisk vanskelig.

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.

En eierseksjon er en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

For å få etablert en seksjon, må bruksenheten(e) være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for det formålet den skal tjene.

Når det gjelder eksisterende bygninger, innebærer dette at pålagte bygningsmessige tiltak må være gjennomført før seksjonering kan skje.

  • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten.
  • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen.
  • Inndelingen må gi en formålstjenlig avgrensing av hver bruksenhet.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om eierseksjonering eller reseksjonering.

Følgende må vedlegges søknaden:

  • plantegninger 
  • situasjonsplan - kart over eiendommen som skal seksjoneres 
  • vedtekter 
  • navneliste over beboere

Søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Sist endret 25.03.2012

Se også

Hovedside (1)
Priser/gebyrer (1)
Relaterte nettsteder (2)
Faq (1)
Lover (1)
Login for redigering