Deling av grunneiendom

Ved fradeling av tomt eller opprettelse av ny festegrunn for mer enn 10 år, må det søkes kommunen om tillatelse. En slik tillatelse er 1. trinn i en saksbehandlingsprosess etter reglene i Plan- og bygningsloven.

Trinn 2 består i å avholde en delingsforretning etter reglene i Matrikkelloven. Den nye enheten blir da merket i marka, oppmålt og gitt eget gårds- og bruksnummer.

Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Derfor er kravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen den samme som for byggesøknader. Skal det for eksempel søkes om fradeling for ny boligtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om tomta kan bebygges med bolighus av normal størrelse og standard.

Søknad om deling kan fremmes av eiendommens eier(e).

En delingssøknad kan kreves av blant annet:

 • grunneier(e) 
 • den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt 
 • den som har innløst festegrunn etter Lov om tomtefeste

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene) være godkjent av kommunen. Følgende kriterier må være oppfylt:

 • nabovarsling må være foretatt (se Melding om tiltak)  
 • tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan-og bygningsloven, eksempelvis krav til vei, vann og avløp 
 • tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Søker må angi hvordan delingen ønskes utført. Søkeren må også legge frem et forslag til grenseforløp inntegnet på kart.

Søknaden fremmes på eget skjema som omfatter både: "Rekvisisjon av oppmålingsforretning" og "Søknad om oppretting eller endring av matrikkelenhet".

Kostnadene kan variere mye fra sak til sak, fordi flere myndigheter ofte kobles inn i saken. Det tas gebyr for behandling av saken etter plan- og bygningsloven, delingsloven, jordloven, for tinglysning av dokumenter m.m. Gebyrene reguleres hvert år. Veiledning fra kommunen er gratis.

Søknader behandles fortløpende.

Klage

 • Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
 • Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. 
 • I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunnelse for dette. Kommunen kan hjelpe til med å skrive klagen.
 • Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling. 
 • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

Har du spørsmål, kontakt Virksomhet Miljø og teknikk tlf. 33 06 78 00

Sist endret 18.03.2013

Se også

Hovedside (1)
Priser/gebyrer (1)
Login for redigering