Tiltak som krever melding

Byggetiltak som krever melding

Melding om driftsbygninger i landbruket
Melding om mindre byggearbeider på boligeiendom og fritidseiendom 
Melding om midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg,  

Tilbygg
Oppføring av ett enkelt tilbygg med tilhørende tekniske installasjoner. Tilbygget kan ha samlet bruksareal eller bebygd areal inntil 50 m2. Det kan i tillegg være underbygget med kjeller. Avstanden fra nabogrense skal være i samsvar med pbl § 70 nr. 2.

Frittliggende bygning 
Oppføring av én enkelt frittliggende bygning eller annet byggverk. Bygningen eller byggverket kan ha samlet bruksareal og bebygd areal inntil 70 m2 og skal ikke nyttes til beboelse eller til næringsdrift. Bygningen eller byggverket kan oppføres i inntil 1 etasje, og kan i tillegg underbygges med kjeller. Loft kan i tillegg bygges inn dersom det har bruksareal som er mindre enn en trededel av underliggende planareal. Avstand til nabogrense skal være i samsvar med pbl § 70 nr 2. Mht. brannspredning og avstand til bygninger i annen bruksenhet og avstand til nabogrense, gjelder 50 m2.
· Eksempler på tiltak som kan behandles som melding etter § 86 a: Garasjer, boder, lekestue, uthus, hageveksthus.

Driftsbygninger i landbruket
Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygninger i landbruket - pbl § 81, herunder installasjoner som inngår i slike bygninger. Dette gjelder også for husvær for seterbruk, næringsfiske eller skogdrift og for gjeterhytter til reindrift.
· NB! Ved større bygg i landbruket anbefaler vi at det sendes søknad i stedet for melding.

Skilt og reklameinnretning:
· Inntil 6.5 m2 montert på vegg.
· Inntil 3,5 m høyt og 1,4 m på terreng.

VED MELDINGSSAKER MÅ DET INNLEVERES FØLGENDE BILAG:

1. Skjema:
Melding om tiltak (NBR nr. 5153) i 1 eksemplar utfylles nøyaktig og undertegnes av tiltakshaver.
2. Eventuell beskrivelse:
Av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene og planbestemmelsene
3. Eventuell redegjørelse for: Konstruksjonssikkerhet, bygningsteknisk brannvern, rømningsforhold, i den utstrekning det er relevant for tiltaket.
4. Tegninger:
· Situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 i 1. eksemplar. Ved til- og ombygging må det tydelig vises hva som er ny- og hva som er eksisterende bebyggelse.
· Plantegninger som viser forhold til andre bygg og naboer.
5. Nabovarsel:
Naboer skal varsles enten ved at de personlig undertegner nabovarselet eller at det blir sendt rekommandert i posten. Postverket må da kvittere for dato da nabovarselet ble sendt (skjema 5154 og 5155).

ANDRE OPPLYSNINGER FOR TILTAKSHAVER/MELDER:
Avstand til nabogrense:
· Brannforskriftene gjelder fult ut og brannkrav må være oppfylt hvor avstandsbestemmelsene ikke overholdes.
· Tilbygg , frittliggende garasje, bod, uthus - min. 4 m. avstand
Unntak: skriftlig samtykke fra nabo(§70 nr. 2a, eller ved kommunens godkjenning (§70, 2b) ved nærmere avstand.
· Bygg over 50 m2 som skal plasseres nærmere enn 4 m betinger egen dispensasjon.

Avstand til veg:
· Byggverkets plassering må samsvare med veglovens avstandsbestemmelser :
· 15 m fra senterlinje kommunalvei eller fylkesvei, OBS! Fylkesvei 752 har 30 m
· 50 m fra senterlinje riksvei.

    Nærmere plassering er betinget av dispensasjon og det må da innsendes vanlig søknad om byggetillatelse. Krever også veimyndighetenes godkjenning.

Avstand til jernbaneverket`s sporområder:
· Byggverkets plassering må samsvare med jernbanelovens § 10`s bestemmelser:
· 30 m fra nærmeste spors midtlinje

    Nærmere plassering er betinget av dispensasjon og det må da innsendes vanlig søknad om byggetillatelse.

Utnyttelsesgrad av eiendommen må ikke overskrides:
· Søknaden må være i overensstemmelse med evt. planer for området.

Protester/bemerkninger fra naboer:
· Ved protester/bemerkninger fra naboer er fullstendig byggesøknad påkrevd.

Dispensasjon:
Krever tiltaket dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, bebyggelsesplan, vegloven, jernbaneloven m.m kan fullstendig byggesøknad være påkrevd.

Sist endret 25.03.2012

Se også

Login for redigering