Retningslinjer for å legge ut moring med fortøyningsbøye for fritidsbåt

Retningslinjer for å legge ut moring med fortøyningsbøye for fritidsbåt i Tjøme kommune.

I henhold til Lov om havner og om farvann, § 18, kreves tillatelse til arbeid og anlegg i område utenfor plan- og bygningslovens virkeområde fra kommunens havnemyndighet (havnestyre / havnesjefen). Herunder ligger tillatelse til å legge ut moring med fortøyningsbøye for fritidsbåter.

Innenfor havneområder (områder avsatt til havneformål i kommuneplan for Tjøme kommune) i Tjøme kommunes havnedistrikt skal kommunen gi tillatelse og angi plassering av fortøyningsbøyer.
Utenfor havneområder i Tjøme kommunes havnedistrikt gir kommunen generell tillatelse til å legge ut moring med fortøyningsbøye for fritidsbåt i tråd med retningslinjene her.

  • Utlegging av moring med fortøyningsbøye for båt skal rettes til Tjøme kommune med anvisning på kart hvor moring med bøye ønskes lagt ut.
  • Moring med fortøyningsbøye for båt skal legges slik at den ikke er til hinder for farvannsled.
  • Moring med fortøyningsbøye skal legges slik at den ikke er til hinder for ferdsel til og fra brygger på land.
  • Moring med fortøyningsbøye skal legges slik at det er god sikkerhetsavstand til andre fortøyningbøyer, brygger, andre båter mv. i havna.
  • Moring med bøye og fortøyningsgods skal dimensjoneres slik at den gir en sikker fortøyning for båten i all slags vær. Eieren av moring med fortøyningsbøye plikter selv å vedlikeholde denne.
  • Tjøme kommune er uten ansvar for skader på båt eller på tredjemann ved utlegging av moring med fortøyningsbøye og for etterfølgende bruk av denne.
  • Dersom moring med fortøyningsbøye ønskes lagt ut i regulert havneområde / område avsatt til havneområde i kommuneplan for Tjøme kommune (havn, havneområde, bøyehavn mv.) skal nøyaktig plassering godkjennes av kommunen. 
For de småbåthavner l fritidsbåthavner der det er dannet båtforeninger med eget styre, som er godkjent av Tjøme kommune, tillegges ofte avgjørelser om disposisjoner i havna og i havneområdet til båtforeningens styre / generalforsamling.

For arbeid eller anlegg (ihht. lov om havner og om farvann) i kommunale havner, statlige fiskeri- og loshavner eller andre offentlige havner skal det alltid innhentes tillatelse fra kommunen eller annen offentlig myndighet (Kystverket).
Sist endret 27.03.2012

Se også

Login for redigering