Gode råd til deg som skal bygge

1. Planlegg på forhånd

God planlegging er nøkkelen til god gjennomføring av et byggeprosjekt. Det eksisterer mange regler for hvordan og hvor du kan bygge, nedfelt i plan- og bygningsloven med forskrifter og kommunens vedtatte planer. Holder du deg innenfor reglene så har du krav på byggetillatelse. Bryter du reglene minker sjansene for godkjennelse samtidig som saksbehandlingstiden øker. Spesielle regler for din eiendom får du ved henvendelse til saksbehandler eller servicekontoret.

2. Vær tidlig ute

Behandlingstiden for en kurrant byggesak er 2 - 3 uker. Saker som ikke er kurrante kan ta vesentlig lenger tid. En tillatelse er gyldig i 3 år, så du kan godt planlegge i et lengre perspektiv.

3. Sett deg i naboens sted

Loven sier at naboens ulempeforhold skal vurderes som en del i byggesaksbehandlingen, og slike vurderinger kan igjen påvirke vedtaket som fattes. Videre gis alle naboene klageadgang. Vi anbefaler at du tidlig i prosjektet går runden til naboer med tegninger av planene dine slik at naboenes anmerkninger kan imøtegås, og kanskje tas hensyn til, tidligst mulig i prosjektet. En slik kontakt ville du sikkert også satt pris på hvis det var naboen din som skulle bygge. Dessuten er det aldri en ulempe å ha et godt forhold til naboen, både før og etter gjennomføringen av en byggesak.

4. Skaff deg hjelp

Ta kontakt med arkitekt eller annen person med fagkompetanse i lov- og planforståelse, hvis du ikke har den selv. Det kreves ofte slik fagkunnskap for å finne ut av hvilke regler som gjelder og forstå hva de innebærer i praksis. De nye byggereglene legger opp til en profesjonalisering av hele byggeprosessen, inkludert utforming av søknaden. Det er derfor begrenset hva du kan gjøre selv. Vår opplevelse er at mange byggesaker forsinkes pga. søkerkompetanse (mangler i søknadsdokumentasjonen) og dermed får unødvendig lang behandlingstid.

5. Byggesaksbehandleren

Plan og bygningsloven med underliggende regelverk er politisk vedtatt på riksnivå. Kommuneplan og reguleringsplaner er politisk vedtatt på kommunalt/fylkesnivå. Hovedoppgaven for saksbehandler i kommunen er å forvalte dette regelverket ved å påse at det følges. Dette skjer hovedsakelig ved å gå igjennom søknadsdokumentasjonen.

6. Gode søknader får raskere behandling

Gode forberedelser og profesjonell hjelp lønner seg. Søknader uten mangler får raskere behandling. Er du så flink at du klarer å levere en såkalt 95b-sak (enkelt tiltak) har du krav på å få saka behandla i løpet av 4 uker.

7. Byggesaksbehandling gir deg trygghet

Et av hovedformålene i plan- og bygningsloven er å sikre kvalitet på byggverk. Dette skjer gjennom krav stilt opp i lov og forskrift. Vår godkjenning av håndverkere gir deg en ekstra trygghet på at arbeidet de utfører holder mål. Ved slett utført arbeid vil bygningsmyndighetene på vegne av deg kunne kreve arbeidene utbedret, for de ansvarlige håndverkernes regning. Samtidig blir de aktuelle foretak registrert, og useriøse aktører luket ut.

Sist endret 27.03.2012

Se også

Login for redigering