Betaling for opphold i institusjon

Betaling for opphold i institusjon avhenger blant annet av familiens samlede inntekt, lengde på oppholdet og forsørgerbyrde. Det skilles mellom dagopphold, korttidsopphold og langtidsopphold.

Tjøme kommunestyre har vedtatt at betaling for opphold innkreves i henhold til departementets forskrifter. Dette innebærer at det fra innleggelsesdato kreves egenbetaling etter den til enhver tid gjeldende sats for korttidsbetaling. I løpet av maksimalt 60 dager fra innleggelsesdato skal det vurderes hvorvidt heldøgnspasienter skal overføres til langtid eller fortsatt være korttidspasienter.

Kommunestyrets vedtak betyr følgende for de ulike brukergrupper:

Korttidsopphold
For korttidspasienter er betaling for opphold for tiden fastsatt til 137 kroner pr. døgn fra og med innleggelsesdagen.

Betaling som korttidspasient gjelder i 60 døgn pr. kalenderår. Deretter gjelder samme betaling for opphold som for langtidspasienter.

Dagopphold
For dagpasienter er egenbetaling pr. dag for tiden fastsatt til 72 kroner.

Avlastningsopphold og akuttplass
Avlastningsopphold gis vanligvis for inntil 3 uker av gangen. Akuttplass kan innvilges for inntil 1 uke av gangen. Avlastningsopphold og 1 uke på akuttplass er vederlagsfritt. Akuttopphold utover 1 uke belastes som for korttidsopphold.

Betaling
Betaling for opphold i institusjon innkreves en gang pr. måned etterskuddsvis.

Langtidspasienter kan betale for opphold via direkte trekk i bank over avtalegiro. Nødvendige opplysninger for inngåelse av slik avtale finnes på innbetalingsgiro for langtidsbetaling.

For ytterligere opplysninger kontakt: Tjøme sykehjem tlf. 33 06 79 00.

Saksbehandlende instans: Administrasjonen Tjøme kommune

Klageinstans: Fylkesmannen

Sist endret 14.12.2013

Se også

Login for redigering