Forslag til reguleringsplan for del av Torås Fort - høring/offentlig ettersyn

torås - bilde.PNG - Klikk for stort bilde

 

Hovedutvalget for plan og miljø i Tjøme kommune har i møte den 15. februar 2017 (sak 15/17) vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til  plan- og bygningslovens § 12:

Forslag til reguleringsplan for del av Torås Fort,  planID 2012003,  gbnr 39/21 og 85,  i Tjøme kommune.

 

Gbnr 39/21 eies av Tjøme kommune, og er en ca 360 dekar stor parsell som sammenfaller med den gamle utmarka på Torås Fort . Denne parsellen anbefales regulert til friluftsformål, med unntak av ca ett dekar i øst som foreslås regulert til fritidsbebyggelse. Denne tomten vil inngå i kommunens tomtereserve for hytter som av samfunnsmessige årsaker bør flyttes fra annet sted i kommunen.

 

Gbnr 39/85 eies av privatperson og består av den bebygde delen av Øvre Leir på Torås, en ca 9 dekar stor parsell.  Bebyggelsen på parsellen som består av fem bygninger,  er fredet gjennom landsvernplan for forsvaret.  Formålet med regulering av Øvre Leir er å tilrettelegge for at eksisterende  bygninger, samt ett nytt bygg kan benyttes som fritidsbebyggelse, samt å tilrettelegge for en ny helårsbolig på eiendommen.  Allmennhetens ferdselsmulighet på parsellen skal sikres gjennom regulerigsarbeidet.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i Tjøme kommune, Kommunehuset, Rødsgata 36,

3145 Tjøme, samt på kommunens hjemmeside på internett. Her ligger også planbeskrivelsen

som gir en grundigere beskrivelse av planforslaget.

 

Evt. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Tjøme kommune, Rødsgate 36,  3145 Tjøme,    eventuellt som e-post til post@tjome.kommune.no.

 

Frist for å komme med uttalelse til planforslaget er satt til 11. september  2017.

 

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Tjøme kommune, Bjørn Bjerke Larsen, tlf. 33 06 78 00.

 

Sist endret 17.07.2017
Login for redigering