Kunngjøring - vedtatt områdereguleringsplan for Tjøme Sentrum

plan tjøme sentrum.PNG (PDF, 2 MB)

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12 vedtok Tjøme kommunestyre i møte 24.04.2017 følgende reguleringsplan:

Områdereguleringsplan for Tjøme Sentrum.
 
Planen omfatter et areal på ca 50  dekar i tjøme sentrum, kirkebygden. Hensikten med planarbeidet har vært å tilrettelegge for en utvikling av et tydelig definert sentrum med en miks av funksjoner, en miljøprofil som skaper trivsel og trygghet, samt som skaper levedyktige forhold for næring og forretning.
 
Planen legger opp til en konsentrering av sentrum rundt SPAR og Sentrumsbygget, samt ny utvikling av arealene sør for Sentrumsbygget og samfunnshuset. Det foreslås en sentral torgløsning. Samfunnshuset kan erstattes av et nytt bygg som kan inneholde offentlig funksjoner som for eksempel bibliotek og servicetjenester, café osv.  Endelig plassering av nytt bygg og utformingen av torget skal konkretiseres gjennom utomhusplan og rammesøknad for nytt bygg.
 
Foreslått trafikksystem skal rydde opp i dagens situasjon samt skape trygge trafikksiutasjoner for myke trafikanter. Det er tilrettelagt for et utvidet gang- og sykkelsystem.
 
Grøntstruktur og lek er søkt integrert i sentrum, bla med krav om lekeareal sentralt på torget.
 
Bussholdeplassen for busser i nordgående retning flyttes til nord for sentrumskjernen og utformes med en kantstoppløsning.
 
Den vedtatte planen med reguleringsbestemmelser kan ses på kommunens hjemmeside på internett.
 
 
 
Kommunestyrets endelige vedtak kan i medhold av pbl §12 og  forvaltningslovens § 28 påklages.  Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Tjøme kommune, 3145 Tjøme, innen 3 uker fra denne kunngjøringen.
 
 
 
Eventuell  krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens §15. Eventuell krav må fremsettes skriftlig for Tjøme kommune.
Sist endret 17.07.2017

Se også

Login for redigering