Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Rødnesåsen, Langestrand – Tjøme kommune, Offentlig ettersyn

Rødnesåsen Langestrand Illustrasjonsplan - Klikk for stort bilde

 Hovedutvalget for plan og miljø i Tjøme kommune har i møte den 14. desember 2016 (sak 110/16) vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til  plan- og bygningslovens § 12:

Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Rødnesåsen, Langestrand, planID 2016004,  del av gbnr 8/4 i Tjøme kommune.

 Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for etablering av fire nye fritidsboliger som en utvidelse av eksisterende hytteområde på Rødnes. Reguleringsforslagets formål er i tråd med gjeldende kommuneplan. I reguleringsområdet er også inntatt et felles parkeringsareal for flere hytter på Rødnes. Parkeringsarealet er delvis opparbeidet og har vært i bruk til parkering i mange år.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i Tjøme kommune, Kommunehuset, Rødsgata 36, 3145 Tjøme, samt her på kommunens hjemmeside. Her ligger også planbeskrivelsen som gir en bred og grundig beskrivelse av planforslaget.

Link til dokumentene:

Evt. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Tjøme kommune, virksomhet areal, plan og miljø.

Frist for å komme med uttalelse til planforslaget er satt til 3. mars 2017.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Tjøme kommune, Bjørn Bjerke Larsen, tlf. 33 06 78 00.

Sist endret 19.01.2017
Login for redigering