Varsel om oppstart av områderegulering for Luftforsvarets stasjon på Mågerø. Offentlig ettersyn av planprogram.

I hht. plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for gbnr. 12/3 og 12/125 i Tjøme kommune. Planen vil bli utarbeidet som en områderegulering i hht. plan- og bygningslovens §12-2.   

I hht. §4.1 i plan- og bygningsloven legges forslag til planprogram for planarbeidet ut til offentlig ettersyn.  
 

 

 Planområdet omfatter eiendommene gnr. 12/3 og 12/125, som ligger på Mågerø, og avgrenses av sjøen i nord, øst og sør. I vest avgrenses planområdet av eiendomsgrensen til gnr. 12/3 mot tilliggende eiendommer og til sjøen. Planområdet er totalt på ca. 630 dekar.  

Begge eiendommene er avsatt til nåværende forsvarsområde i gjeldende kommuneplan. I tillegg er boligområdet i Mågerølia og del av eiendommen gnr. 12/3 vest for Mågerøveien avsatt til boligformål.  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av nordre og vestre deler av eiendommen gnr. 12/3 til næringsutvikling innen reiselivs- og turistbasert næring og offentlig formål, i tillegg til evt. boligbygging og småskala fritidsbebyggelse. En større sammenhengende del av området i nord, øst og sør vil bli foreslått regulert til friluftsformål. 
mågerø.png - Klikk for stort bilde
Forslag til planprogram datert 28.04.2017 har vært behandlet i Tjøme kommunes hovedutvalg for miljø og teknikk i møte den 10.05.2017, under sak 44/17. I planprogrammet framgår bl.a. hvilke problemstillinger og utredningstemaer som vil bli behandlet i konsekvensutredningen til områdereguleringen.  
 
Varslingen og forslag til planprogram er også lagt ut på kommunens hjemmeside www.tjome.kommune.no, samt på nettsidene til Plan1 AS www.p1.no. Papirutgave vil også ligge tilgjengelig på kommunehuset i Tjøme kommune.  
 
Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 30.06.2017 sendes til: Tjøme kommune, Rødsgata 36, 3145 Tjøme, eller e-post post@tjome.kommune.no.  
Kopi sendes til Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller e-post: bms@p1.no.  
 
Spørsmål kan rettes til:  Plan1 AS v, Berit M. Sivertsen, tlf. 91792417, e-post: bms@p1.no Tjøme kommune v/Bjørn B. Larsen, tlf. 33067805, e-post: bjorn.bjerke.larsen@tjome.kommune.no Skifte Eiendom v/Torunn Moen Hegdahl, tlf. 91653781, e-post: torunn.hegdahl@skifte
 
 
Sist endret 18.05.2017

Se også

Artikkel (1)
Login for redigering