Informasjon om slamtømming

Alle som ikke er tilknyttet kloakknettet til kommunen må ha et privat avløpsanlegg.  Denne må tømmes og Tjøme kommunen har inngått avtale med ny renovatør for tømming av alle private avløpsanlegg. Avtalen gjelder fra og med 2012.

Ny renovatøren er: Norsk Gjenvinning Industri AS, tlf. 09600. Åpningstid: 07.30 – 15.30 alle virkedager. Utenom åpningstiden settes du over til vakttelefon.

Renovatøren frakter slammet til TAU (Tønsbergfjordens Avløpsutvalg) på Vallø utenfor Tønsberg. Som abonnent på tømming av slamavskillere og tette tanker, får du anlegget tømt og slammet behandlet på miljøriktig måte.

Alle private tanker tømmes 1 gang hvert annet år.

Kommunal tømming blir utført i tidsrommet 1.april – 31.oktober hvert år og utføres mandag – fredag innenfor tidsrommet kl.06.00 – 22.00, unntaksvis lørdager til kl.18.00.

Varsel om tømming

 • Slamavskillere/septiktanker: Renovatør sender melding til abonnenter 1 – 2 uker før tømming. 
 • Tette tanker: Abonnenten har selv ansvaret for å ringe og bestille tømming.

Bestillingsfrister

 • Bestilling av kommunal tømming gjøres før 30.september, og må gjøres i åpningstiden (07.30 – 15.30) på virkedager, og for øvrig skal bestillingen gjøres min 5 virkedager før tømming må utføres.
 • Bestilling av privat tømming kan gjøres hele året, også utenom åpningstiden (07.30 – 15.30), og vil bli fakturert direkte fra renovatøren. Pris for tjenesten finner du til høyre på siden.

Bestemmelsene om bestillingsfrister er satt for at renovatøren skal ha mulighet til å planlegge sine kjøreruter, slik at han kan organisere en mest mulig rasjonell drift i forhold til kjøreruter.

OBS! Har du tett tank? Husk å sjekke at nivåvarsleren fungerer!

Rapport utført tømming
Renovatør sender rapport om utført tømming så snart den er utført.
Dersom du får merknad om feil eller mangler, bør du ta kontakt med rørlegger så raskt som mulig, slik at feilen eller mangelen kan bli rettet.

Krav til kjørbar vei:
Adkomstveien skal ha styrke, bredde, kurvatur og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Veien skal være fri for hinder. Minimum bredde på vegen er 3 meter, og minimum fri høyde er 3,5 meter. Tømmebilen må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. Om vinteren skal veien og snuplassen være brøytet og om nødvendig strødd. Kommunen har ikke ansvar for skade på privat vei eller eiendom som følge av gjennomføringen av slamtømming.

Dersom veien ikke oppfyller disse kriteriene, må abonnenten ta kontakt med renovatøren for å avtale tømming med liten tankbil. Dersom veien har midlertidig forringet kvalitet, for eksempel etter uvær, plikter abonnenten å varsle renovatøren.

Abonnentens plikter:

 • Kumlokk skal være fritt tilgjengelig for tømming og inspeksjon til enhver tid.
 • Nedgravde kumlokk kan kreves fjernet og erstattet med lokk som til enhver tid er over bakkenivå.
 • Det skal ikke plasseres gjenstander på lokkene, og de skal ikke innbygges eller tildekkes.
 • Abonnenten skal sørge for å fjerne jord, is eller snø fra alle kumlokk i forkant av tømming.
 • Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret slik at ulykker ikke skjer.
 • Dersom lokket låses må renovatør ved behov få tilgang til nøkkel.
 • Vei/adkomst, snuplass og kum skal være tilgjengelig til enhver tid.
 • Ikke klargjort anlegg (tank) eller vei/adkomst, vil bli belastet med et ekstragebyr. Abonnenten er selv ansvarlig for å melde inn når anlegg (tank) eller vei/adkomst er klargjort for tømming.

Renovatørens rettigheter:

 • Den som utfører tømming (dvs. renovatøren) har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Renovatøren skal legge kumlokk tilbake på plass og grinder og lignende skal lukkes.
 • Avstand fra bil til tank skal ikke være mer enn 50 meter, og med en maks høydeforskjell på 8 meter.

Definisjoner:

 • Kommunal tømming: Tømming 1 gang hvert annet år som er inkludert i årsgebyret for slamtømming.
 • Privat tømming: Tømming utover 1 tømming hvert annet år.
 • Nødtømming: Tømming pga tette rør, driftsproblem mv. Tømming utføres innen 1,5 time fra melding er mottatt. Slik tømming medfører et ekstra gebyr som belastes abonnent. Faktureres kunden direkte fra renovatøren.
 • Tvungen tømming: Tette tanker hvor tømming ikke er bestilt innen 30.september i tømmeåret, vil bli tømt uten varsel i løpet av oktober - november i inneværende år.

Norsk Gjenvinning tilbyr privat tømming av tanker fra sjøsiden. Tømmingen vil bli fakturert etter timesatser. For å gjøre tjenesten så gunstig som mulig for kjøper er det viktig å koordinere slik at flest mulig blir med og kan fordele kostnadene. Spør om pris før tømming bestilles!
 

Forskrift om tvungen slamtømming:

 • Kommunestyret vedtok 17.12.2014 en ny lokal forskrift om tvungen slamtømming. Link til forskriften finner du her.


Visste du at:

 • En kran som drypper 1 drypp pr. sekund fyller opp en tank på 10m3 i løpet av et år
 • En vannkran som renner med en tynn stråle utgjør 50m3 vann pr. år
 • Ikke synlig lekkasje fra sisterne på WC utgjør 100m3 vann pr. år
 • Synlig lekkasje fra sisterne på WC utgjør 200m3 vann pr. år
 • Synlig lekkasje med urolig overflate på WC utgjør 400m3 v
Sist endret 07.07.2015

Se også

Hovedside (1)
Relaterte nettsteder (1)
Priser/gebyrer (1)
Login for redigering