Forslag til reguleringsplan for Kirkerønningen 6, gbnr 18/87, Tjøme kommune. Offentlig ettersyn

Kirkerønningen 6 - Klikk for stort bilde Hovedutvalget for plan og miljø i Tjøme kommune har i møte den 15. februar 2017 (sak 16/17) vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til  plan- og bygningslovens § 12:

Forslag til reguleringsplan for Kirkerønningen 6, gbnr 18/87, Tjøme kommune.

Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for etablering av tre nye firemannsboliger, som sammen med gammel bebyggelse vil gi 15 boenheter på eiendommen. Eiendommen ligger i et område avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan, og reguleringsforslagets formål er således i tråd med kommuneplan.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i Tjøme kommune, Kommunehuset, Rødsgata 36, 3145 Tjøme, samt på kommunens hjemmeside på internett. Her ligger også planbeskrivelsen som gir en bred og grundig beskrivelse av planforslaget.

Evt. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Tjøme kommune, virksomhet areal, plan og miljø.

Frist for å komme med uttalelse til planforslaget er satt til 25. mai 2017.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Tjøme kommune, Bjørn Bjerke Larsen, tlf. 33 06 78 00.

Sist endret 24.04.2017
Login for redigering