Detaljregulering nr. 2017006 for Glenneveien gbnr. 5/3 – Varsel om planoppstart

Hovedutvalget for plan og miljø i Tjøme kommune har i møte den 18.10.17 (sak 077/17) i medhold av plan- og bygningslovens §§12-1 og 12-8 vedtatt igangsetting av detaljregulering for Glenneveien gbnr. 5/3.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av to frittliggende boliger med tilhørende anlegg.

Trykk på ”Send uttalelse”- knappen i det digitale kartinnsynet for å sende uttalelse til kommunen eller send uttalelse til Tjøme kommune, Rødsgata 36, 3145 Tjøme, eller på e-post til post@tjome.kommune.no.

Kopi av merknad sendes forslagstiller: Ingeniørservice AS v/Veronika Valbø, Broen 5D, 3170 Sem, eller på epost til: vv@ingserv.no.

Uttalelsesfrist: 30.11.17

Eventuelle uttalelser til planarbeidet vil bli vurdert og kommentert i saksfremstillingen til neste behandling av planen i hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk. Vi gjør oppmerksom på at det derfor ikke vil bli gitt individuelle tilbakemeldinger underveis til den enkelte som avgir uttalelse i saken.

Dokumentene er også tilgjengelige i Tjøme kommune, Kommunehuset, Rødsgata 36, 3145 Tjøme.

 

Sist endret 01.11.2017

Se også

Login for redigering